Profil‎ > ‎

Sociální rehabilitaceSociální rehabilitace v Oranžovém domě v Trutnově vznikla jako reakce na potřebu rozvíjet u lidí s mentálním a kombinovaným postižením schopnosti a dovednosti směřující k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti v nejvyšší možné míře pro každého jednotlivce, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje formou terénních a ambulantních služeb.

Klient sociální rehabilitace u nás bude rozvíjet například zvládání běžné sebeobsluhy tak, aby při běžných úkonech péče o sebe a svou domácnost nepotřeboval pomoc dalšího člověka. Dále zvládání komunikace jak v osobním, tak v pracovních vztazích tak, aby dovedl efektivně a pokud možno asertivně řešit vzniklé situace a prosazovat svá práva a názory a navazovat mezilidské vztahy. Samostatné zvládání a nácvik cestování, nakupování, hospodaření s penězi, a dalších dovednostech potřebných k samostatnému životu. Nalezení a udržení si zaměstnání. Naším cílem je naučit člověka s mentálním nebo kombinovaným postižením, který chce pracovat na otevřeném pracovním trhu způsobu jak efektivně hledat zaměstnání a být dostatečně připraven na pracovní pohovor a práci si následně také udržet.

Služba sociální rehabilitace je dle zákona č. 108/2006 Sb. a vyhlášky č. 505/2006 Sb. poskytována zdarma.

Cílová skupina:
 • osoby s kombinovaným postižením,
 • osoby s mentálním postižením,
 • osoby s trvalým pobytem nebo jinou prokazatelnou vazbou na Královehradecký kraj.
Věková struktura:
 • 18 – 64 let.
Forma poskytované služby:
 • ambulantní a terénní.
Místa poskytování služby:
 • Oranžový dům - Žižkova 277, 541 01 Trutnov 
Celková kapacita:
 • 10 klientů.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • upevňování získaných motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Zapletalová