Projekty‎ > ‎

Realizované projekty 2020
Sociální rehabilitace
Poskytovatel: Barevné domky Hajnice
Název projektu: Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji V
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0008157
Operační program: OP Zaměstnanost (OPZ)
Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Doba plnění: 1.7.2018-30.6.2021
Cena za realizaci veřejné zakázky za celou dobu plnění: 6 242 400 Kč

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění sociálně rehabilitačních služeb osobám s mentálním postižením, a to se zaměřením na podporu sociálních dovedností a sociálních vazeb, podporu při využívání běžně dostupných služeb, zdrojů a při hledání pracovního uplatnění. Splněním veřejné zakázky mají být naplněny specifické a konkrétní potřeby osob s mentálním postižením spočívající v rozvoji sociálních dovedností a sociálních vazeb. Sociální rehabilitace sídlí v Trutnově v Oranžovém domě, její součástí je i tréninková Oranžové kavárna, která je otevřená pro veřejnost. Předmětem veřejné zakázky je zajištění ambulantních a terénních služeb sociální rehabilitace pro integraci osob s mentálním postižením do běžného života.


Sociálně terapeutické dílny
Poskytovatel: Barevné domky Hajnice
Název projektu: Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji VI
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015003
Operační program: OP Zaměstnanost (OPZ)
Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Doba plnění: 1.1.2020-30.6.2022
Cena za realizaci veřejné zakázky za celou dobu plnění: 1 929 000 Kč

Předmětem spolupráce je poskytnutí služby sociální prevence – sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením ambulantní formou ve Dvoře Králové nad Labem. Zajištění služby sociálně terapeutické dílny představuje komplexní zajištění služeb k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob cílové skupiny zaměřené na rozvoj pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Hlavní cíle služby směřují k podpoře integrace osob cílové skupiny do společnosti. Uživatelé služby mají zajištěný rozvoj pracovních schopností, dovedností a návyků. Prostory sociálně terapeutické dílny umožňují uživatelům setkávat se se zákazníky přímo při své práci. Lokalita sociálně terapeutické dílny umožňuje zajištění nákupů, případně sběr materiálu v prostorech města a přírody.


Zajištění chráněného bydlení vzniklého transformací domova pro osoby se zdravotním postižením
Barevné domky Hajnice
Poskytovatel: Barevné domky Hajnice
Název projektu: Služby pro osoby se zdravotním postižením v Královéhradeckém kraji
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015896
Operační program: OP Zaměstnanost (OPZ)
Doba plnění: 1.4.2020-30.6.2022
Cena za realizaci veřejné zakázky za celou dobu plnění: 15 967 272 Kč
(z toho: Růžový dům 5 629 148 Kč, Stříbrný dům 10 338 124 Kč)

Předmětem projektu je zvyšování kompetencí klientů obou domácností za účelem jejich vyšší integrace do společnosti, zapojení do běžného života, či osobností rozvoj. Cílem je zejména uplatnění na trhu práce, využívání běžně dostupných služeb v lokalitě a celkově snižování závislosti na sociální službě. V rámci projektu pracovníci zajišťují široké spektrum individuální podpory klientům v rozsahu plynoucím z jejich nepříznivé sociální situace. Osobnostní rozvoj klientů je zajištěn jak prací asistentů sociální služby chráněného bydlení, tak i ve spolupráci s externími sociálními službami a jinými veřejnými organizacemi. Součástí projektu je i úprava domácího prostředí klientů, aby lépe vyhovovalo jejich individuálním sociálním i zdravotním potřebám.


Comments