Profil

Barevné domky Hajnice

Služba je určena pro osoby s mentálním či kombinovaným postižením s trvalým pobytem v Královéhradeckém kraji, které potřebují asistenci a podporu při realizaci úkonů a činností běžného denního života.

Barevné domky Hajnice leží v údolí pod Liščí horou na okraji obce Hajnice. Předchůdcem bylo ÚSP pro mládež, kterému v padesátých letech předcházel i domov důchodců. Otevření ÚSP Hajnice pro mentálně postiženou mládež proběhlo v prosinci 1961. V roce 1980 byla zahájena rekonstrukce hlavní budovy (vybudování kuchyně, rekonstrukce topení, apod.). V roce 1997 byla dokončena budova dílen a garáží a přístavba hlavní budovy. V roce 1995 započala transformace organizace a humanizace poskytovaných služeb. V současnosti vrcholí proces transformace, který umožňuje klientům Domova pro osoby se zdravotním postižením, využívat služby Chráněného bydlení komunitního typu. Celková kapacita služby DOZP se snižuje a zkvalitňují se poskytované služby, po skončení transformačního procesu by zařízení nemělo disponovat více než dvou a jednolůžkovými pokoji ve strukturovaných domácnostech s jasně definovanou potřebnou mírou podpory.

Poskytované služby

Domovy pro osoby se zdravotním postižením: V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Chráněné bydlení: Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení.

Sociálně terapeutické dílny: Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

Sociální rehabilitace: Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí.

Naše aktivity

Oranžová kavárna a Dílny barevných příležitostí, dávají klientům možnost jak se dále realizovat. Klienti v rámci socioterapeutických činností (práce s keramikou, ruční tkaní, navlékání korálků, pečení koláčků apod.) zhotovují různé výrobky určené k prodeji. Trutnovská Oranžová kavárna je otevřena veřejnosti každý den včetně víkendů. Díky Transformaci sociálních služeb vznikla v rámci Stříbrného domu i Stříbrná dílna, kde se ukázal jako velmi přínosný kapacitní limit jeden pracovník na jednoho klienta. Vysoce individuálně zaměřený přístup vede ke zlepšování dovedností, schopností a návyků klientů a tím zvyšuje jejich další možnosti žít život, jaký je ve společnosti obvyklý.

Transformace sociálních služeb: V rámci rozvoje sociálních služeb komunitního typu Barevných domků Hajnice byla organizaci v roce 2013 přidělena finanční podpora ve výši 4 393 229,68 Kč v rámci projektu CZ.1.04/3.1.02/C1.00007 Rozvoj sociálních služeb komunitního typu Barevné domky Hajnice, který je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR. Cílem projektu je transformace sociálních služeb vybudováním (zrekonstruováním) rodinných domů v běžné komunitě tak, aby uživatelé sociálních služeb měli možnost žít v maximální možné míře život srovnatelný s životem vrstevníků.

Registrovaná sociální služba

Domov pro osoby se zdravotním postižením dle § 48 zákona č. 108/2006 Sb.

Chráněné bydlení dle § 51 zákona č. 108/2006 Sb.

Sociálně terapeutické dílny § 67 zákona č. 108/2006 Sb

Sociální rehabilitace § 70 zákona č. 108/2006 Sb